Support solvärme - vanliga frågor och svar

Vanliga frågor & svar för dig som har en solvärmeanläggning från Svesol. Om du inte hittar svaret på din fråga nedan, skicka din fråga till oss här.

Innehåll

Min solvärmeanläggning går dåligt, vad beror det på?

Bra installerade solvärmeanläggningar är i allmänhet väldigt driftsäkra, men om det är problem beror det oftast på att det kommit luft i systemet och/eller att systemtrycket är för lågt vilket orskar dåligt flöde. Cirkulationspumpen kan låta ovanligt mycket och flödet blir lägre.

Felsökning/kontroller:

 • temperaturskillnad på varma och kalla sidan bör vara runt 20-25 grader vid fint väder 
 • flöde bör vara runt 1 liter per minut och solfångare
 • systemtryck bör vara mellan 1,5 (lågt hus) och 2,5 bar (högt hus) när solfångarna är kalla
 • förtryck i expansionskärlet bör vara ca 0,2 bar under systemtrycket

Läs mer om de olika trycken längre ner på denna sida.

Kräver solvärmeanläggningar någon kontroll och service?

Ja, värmebäraren (vätskan, ”Tyfocor LS”) ska bytas ut. Vi rekommenderar att göra en service åtminstone var 10:e år eller när den ändrat färg från rosa till brun.

Regelbunden kontroll

 • Ett par gånger per år bör vissa komponenter och funktioner kontrolleras:
 • Reglercentralens funktion (ev. felmeddelanden, rimliga värden från givare etc.)
 • Flödet i systemet (vid 100% varvtal på pumpen), eventuella luftbubblor.
 • Systemtryck (med kall anläggning)
 • Glykolens färg (vid färgförändringar rosa-orange -brun -svart, kontrollera pH värde)

Årlig kontroll

 • Kolla ph-värdet med tex lackmuspapper (skall vara >7)
 • Om systemtryck sjunker eller uppför sig konstigt: kontrollera även trycket på expansionskärlets
 • trycksida/luftsida (följ värden i tabell). OBS! Se sidan 8 för instruktioner på hur detta genomförs.
 • Gör rent smutsfilter om sådant finns i anläggningen (ej som standard).

Tyfocor LS är värmebäraren som är bäst lämpad för solvärmeanläggningar. Den är både köld och värmetålig, men i extremfall kan även denna brytas ned vilket innebär att vätskan ändrar färg (från rosa via orange till brun och i värsta fall svart) och ph-värdet sjunker under 7. Vid kontroll av värmebärarens färg görs detta genom att okulärt besikta färgen genom glaset på flödesmätaren. Om flödesmätare ej finns på solkretsarmaturen kan en ytterst liten mängd tappas ut genom påfyllningsventilen. Detsamma gäller vid kontroll av ph-värdet, en liten mängd vätska tappas ut genom påfyllningsventilen. Om värmebäraren har ändrat färg och ph-värdet är <=7 måste värmebäraren bytas ut.

Hur mycket värmebärare (Tyfocor) ska jag ha till min solvärmeanläggning?

När du ska byta Tyfocor/värmebärare behöver du följande mängder för standard villasystem med Svesols plana solfångare:

3 solfångare: 15 liter, köp 2 x 10 liter Tyfocor LS
4 solfångare: 20 liter, köp 2 x 10 liter Tyfocor LS
6 solfångare: 25 liter, köp 3 x 10 liter Tyfocor LS

Mängden Tyfocor som behövs beror på totala volymen i ditt system och varierar lite per installation, här är en översikt av vilken volym som krävs på standardanläggningar:

solfångare: ca 2 liter per solfångare
rör 12 mm: ca 2 liter per 25 meter
rör 15 mm: ca 2,5 liter per 25 meter
expansionskärl: ca 5 liter
fyllpump mm: ca 3-5 liter

Vad är rätt flöde och temperaturskillnad?

Flöde: 1 liter per minut och solfångare
Temperaturskillnad (delta T): 20-25 grader

En solfångare ger en viss effekt vid en viss instrålning. Beroende på flödet genom solfångaren får man en viss temperaturhöjning över solfångaren. I Svesols system med plana solfångare vill vi ha en temperaturhöjning på ca 20–25 grader vid full instrålning, vilket uppnås vid ca 1 liter per minut och solfångare (0,4 l/m per m2 absorbatoryta). Inställning görs vid 100% varvtal på pumpen. Glykolen har en temperaturberoende viskositet, dvs den blir trögare ju kallare den är. Det rekommenderade flöde bör uppnås vid ca 40–50 C i systemet. Vid temperaturer under +20C kan flödet minska avsevärt.
 

Vad ska systemtryck och förtryck i min solvärmeanläggning vara?

Systemtryck (trycket på vätskesidan om membranet i expansionskärlet): 1,5 – 2,5 bar vid kall anläggning beroende på höjd till solfångarna. Lågt hus (1 våning) = 1,5 bar, högre hus (2 våningar) = 2,5 bar. 
Förtryck (lufttrycket på expansionskärlets luftsida): ca 0,2 bar lägre än systemtrycket
 

Mer om systemtryck och förtryck

Systemtryck – trycket på vätskesidan om membranet i expansionskärlet

Det är viktigt att anläggningen är korrekt trycksatt. Det är främst två orsaker till detta. Dels behöver pumpen ha tillräckligt tryck för att gå jämt och vibrationsfritt, sedan måste värmebäraren gå i partiell förångning vid rätt temperatur för att kunna skona glykolen. Se alltså till att följa det för- /systemtryck som rekommenderas (se etikett på expasionskärl och/eller manual för pumpkopplet).

Systemtryck kontrolleras alltid med kall anläggning. I ett solvärmesystem ställs det in efter höjden på anläggningen för att få en lämplig kokpunkt på glykolen (ca 140-150 C). Bör med kall anläggning ligga ca 0,2 bar över förtrycket så att det finns en lite vätskemängd i expansionskärlet som buffert mot temperatur/volymförändringar. För mycket vätska i expansionskärlet med kall anläggning ger en mindre expansionsvolym med ett givet kärl. Kontrollmät alltid systemtrycket med samma mätare som användes för att ställa in förtrycket för att vara säker på att inte olika toleranser på mätarna påverkar resultatet.

Förtryck – trycket på expansionskärlets luftsida

Om systemtrycket sjunkit under inställt förtryck, eller trycket uppför sig konstigt i drift, bör även expansionskärlets förtryck kontrolleras. Obs, tillgång till trycksättningspump krävs.

1. Om dubbelbackventil finns installerad mellan expansionskärlet och solkretsarmaturen (tillbehör), skruva av expansionskärlet vid dubbelbackventilen. Backventilen stänger då mot systemet, dvs systemtrycket stannar kvar. Släpp ut all vätska ur expansionskärletet genom att trycka på backventilen som sitter kvar på kärlets övre sida.
2. Om avstängnings-/avtappningsventil finns installerad mellan expansionskärlet och solkretsarmaturen (tillbehör), stäng avstängningsventilen, öppna avtappningsventilen och töm kärlet.
3. Om ingen av ovanstående alternativ finns monterade på solfångaranläggningen måste glykol tappas ur systemet, tills systemtrycket blir 0 bar.
4. Kontrollera att kärlets lufttryck är korrekt (justera vid behov) och att ingen vätska finns på expasionskärlets luftsida. Rätt tryck för aktuell anläggning beskrivs under rubriken ”Systemtryck och förtryck” i manualen för solkretsarmaturen. Expansionskärlets ventil sitter på motsatt sida om anslutningen, under en svart hatt, och är av samma typ som för bildäck.
5. Återmontera kärlet om det tagits bort.
6. Fyll på vätska i systemet till gällande systemtryck för aktuell anläggning, se manualen för solkretsarmaturen.

(Obs, dubbelkolla alltid avläsningen av manometern med lufttrycksmätaren).

Rulla till toppen