2. Solvärme

När passar en solvärmeanläggning?

En hög och jämn energiförbrukning över hela året, eller om förbrukningen är högre på sommarhalvåret, kan spara mer. Några exempel på hushåll, fastigheter och andra anläggningar som kan spara väldigt mycket köpt energi med solfångare är:   Stora familjer med många personer i hushållet   Hus med kall och fuktig källare med värmebehov även på sommaren   …

När passar en solvärmeanläggning? Läs mer »

Tappvattenautomat

Tappvattenautomat Tappvattenautomat: Enhet för varmvattenberedning med hjälp av yttre plattvärmeväxlare. En flödesgivare känner av om en tappning av varmvatten påbörjas. Då startas en pump som pumpar varmt vatten från toppen av tanken via värmeväxlaren tillbaka till botten av tanken. Pumpen varvtalsstyrs så att utgående varmvattentemperatur håller inställt värde (tex ca 55 C°) och returtemperaturen till …

Tappvattenautomat Läs mer »

Ackumulatortank

Ackumulatortank: En ackumulatortank innehåller en större volym värmesystemsvatten och används för att lagra energi i form av värme. För solvärme bör volymen vara ca 75 liter per m2 solfångaryta. Systemet måste alltid innehålla ett expansionskärl och en övertrycksventil. Tappvattenberedningen kan ske antingen i beredare, slinga eller yttre plattvärmeväxlare. Solvärmen tillföras antingen via slinga i tanken …

Ackumulatortank Läs mer »

Energiutbyte

Energiutbyte: För att kunna jämföra olika solfångares prestanda så testas/simuleras deras energiutbyte vid vissa givna förutsättningar. Det görs med 45 graders lutning i rakt söderläge och med en viss väderprofil (för Sverige används Stockholm). Simulering görs på årsbasis med olika medeltemperatur i absorbatorn, det värde man oftast brukar jämföra är för 50 grader. Man kan …

Energiutbyte Läs mer »

Verkningsgrad

Verkningsgrad: En plan solfångares verkningsgrad varierar kraftigt med temperaturskillnaden mellan absorbatorn och omgivningen. Vid låga temperaturskillnader (< 20 C°) kan verkningsgraden vara upp till ca 80%, medan den vid höga temperaturskillnader (> 90 C°) sjunker till ca 20%. Därför är det viktigt att ett solvärmesystem är utformat så att solfångarna kan arbeta med låga temperaturer, …

Verkningsgrad Läs mer »

Skiktning

Skiktning: Vid solvärme vill man ha en välskiktad ackumulatortank, dvs varmt i toppen och kallt i botten. Varmt vatten är lättare än kallt vatten och vid låga flöden kommer därför vattnet att skikta sig i tanken utifrån temperatur. Höga flöden orsakar ”plymer” med omblandning vid inloppet i tanken, och bör därför undvikas. Ett sätt att …

Skiktning Läs mer »

Rördimensionering

Rördimensionering: Rören dimensioneras med hänsyn till dels lufttransport och dels tryckfall. För att slippa avluftare på tak vill man ha en tillräckligt hög flödeshastighet (ca 0,5 m/s) så att luft som fälls ut vid uppvärmning i solfångarna kan transporteras ned till luftfånget vid pumpkopplet. För att få tillräckligt hög flödeshastighet vid det rekommenderade flödet får …

Rördimensionering Läs mer »

Avluftare

Avluftare: Kan vara antingen automatiska eller manuella. I solvärmesystem används framförallt manuella luftventiler i kombination med luftfång. Automatiska avluftare skiljer inte på luft och ånga, och kan riskera att tömma ett system vid kokning. Undvik helst avluftningspunkter på tak om det går, eftersom de är svåra att komma åt ur servicesynpunkt och kan utgöra potentiella …

Avluftare Läs mer »

Självcirkulation

Självcirkulation: Varm vätska är lättare än kall, varför den varma vätskan vill stiga uppåt och den kalla vätskan vill sjunka nedåt. För att förhindra oönskad självcirkulation utrustas solvärmesystem med backventiler. Backventilerna är fjäderbelastade och har ett visst öppningstryck i strömningsriktningen (tex 0,2 mvp). Vid höga byggnader kan det krävas extra backventiler eller motorventiler för att …

Självcirkulation Läs mer »

Pulsstyrning

Pulsstyrning: Äldre solvärmereglercentraler kan ha en varvtalsstyrning av ”standard” pumpar (äldre elektromekaniska) av pulstyp, sk. ”Burst”. Den fungerar genom att 230 VAC pulsas ut till pumpen mellan tex 30 – 100%. Denna enkla typ av varvtalsstyrning kan ge en något ojämn gång på pumpen, och fungerar inte med nya pumpar med inbyggd elektronik.