1. Solel

Egenanvänd el

El som genereras på en byggnad eller på dess tomt och används till att tillgodose elbehovet inom samma byggnad.

Effektbegränsning

Samlingsbegrepp för olika åtgärder som syftar till att minska den totala effekten som matas in till elnätet från en solcellsanläggning. Detta kan vara intressant i fall där fastighetens säkring är lägre än den högsta effekten som solcellsanläggningen kan ge.

Vad är DC ström?

Vad är DC ström? Vad är DC ström? Det är förkortning för engelskans ”direct current”, på svenska likström. Solceller genererar likström och batterier använder likström. Därför behövs en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström för att kunna distribuera elenergin på de växelspänningsnät som finns i byggnaden, och på det allmänna elnätet.

Azimutvinkel

Anger solcellernas riktning med avseende på väderstreck. Det finns olika sätt att definiera azimutvinkeln. När man pratar om solenergi utgår man ofta från söder och räknar sedan medsols. Det innebär att söder = 0 grader, väster = 90 grader, öster = -90 grader och norr = 180 grader.

Anslutningspunkt

Anslutningspunkten är den punkt där elnätsföretagets elnät slutar. Ofta sitter anslutningspunkten vid eller nära elmätaren.

Vad är AC ström?

Vad är AC ström? AC är förkortning för engelskans alternating current, på svenska växelström. Det är denna typ av ström som vi har i vårt elnät.