1. Solel

Vindlastzon

Vindlastzon Vindlasten för den tilltänkta montageplatsen kan erhållas genom Boverkets ”Karta med vindlastzoner” Länk: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-vindlastzoner/ Det är viktigt att veta förutsättningarna för platsen där solpaneler skall monteras då de avgör vilket montagematerial och montagesätt som kan användas.

Växelriktare

Växelriktare Solcellerna generarar likström. För att kunna koppla in solcellsanläggningen på elnätet och använda elen i en byggnad krävs det en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström.

Standard Test Conditions (STC)

Standard Test Conditions (STC) Solpaneler från olika tillverkar testas under samma förutsättningar (STC) för att kunna jämföras med varandra. Standard test condition (STC) innebär: 1000W/m² instrålning vinkelrätt mot modulytan 25°C modultemperatur AM 1.5 (Air Mass) Atmosfärens tjocklek gånger 1.5

Toppeffekt (kWp)

Toppeffekt (kWp) Toppeffekten för en solcellsanläggning anges ofta i kWp (kilowatt peak) och är summan av märkeffekten på alla solcellsmoduler som ingår i anläggningen. Den verkliga maxeffekten som anläggningen kommer att leverera är oftast lägre än toppeffekten.

Solceller

Solceller Ljuskänsligt halvledarmaterial som omvandlar energin i solinstrålning till elektrisk energi.

Kilowatt (kW)

1 Kilowatt (1000 W) är ett mått på effekt. Hur mycket energi som behövs för att driva en elektrisk förbrukare under 1 sekund. Om en apparat dra 1 kW under 1 timme, så har apparaten förbrukat 1 kWh.

Huvudsäkring

Huvudsäkring Huvudsäkringen sitter i regel i mätarskåpet eller vid elmätaren. Den finns på plats för att skydda din elanläggning genom att bryta om något skulle bli fel. Säkringen utgör även en begränsning i hur mycket el du kan använda samtidigt i fastigheten. Maximal effekt genom huvudsäkringar i ett trefassystem beräknas enligt: ( 400 (V) x …

Huvudsäkring Läs mer »

Elnätsföretag

Elnätsföretag Ett elnätsföretag äger elnäten som elen transporteras genom. Elnätsföretagen har en ensamrätt upp till en viss spänningsnivå för att bygga och driva elnät inom ett geografiskt område.

Elhandelsföretag

Elhandelsföretag Elhandelsföretagen köper och säljer el. Du kan själv välja vem du vill köpa din el från och vem du vill sälja el från en solcellsanläggning till. Ditt elnäts- och elhandelsföretag behöver inte ingå i samma koncern.

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett stödsystem som ska öka genereringen av förnybar el. Den som producerar förnybar el kan ansöka om att få ett elcertifikat av staten för sin elproduktion. Elcertifikaten säljs sedan på energimarknaden och ger en extra intäkt för producenten. På senare år har dock värdet på elcertifikaten minskat till nära noll. (2020)